Cookiemelding

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Vitalys gebruik van cookies. Als je onze website blijft gebruiken, ga je akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vind je in ons cookie-beleid.

Privacy en dossier

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn specifieke regels met betrekking tot persoonsverwerkingen opgenomen voor de arts-patiëntrelatie. Deze regels vullen ook een aantal normen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens concreet in. De kern van effectieve privacybescherming is een privacybewuste houding met respect voor de persoonlijke levenssfeer van ieder individu, patiënt of medewerker. Daarnaast is het van belang een duidelijke regeling te hebben voor de omgang met gegevens van patiënten en medewerkers.

Inzage

Onze patiënten hebben het recht kennis te nemen van de in zijn dossier opgenomen stukken. Wil je hier gebruik van maken dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar of bij de klachtenfunctionaris van Vitalys. Het inzagerecht heeft betrekking op het, verplicht door de behandelaar aangelegde, dossier en de ten behoeve van het dossier vastgelegde geautomatiseerde gegevens. Gegevens die afkomstig zijn van andere behandelaars vallen ook onder het inzagerecht.

Vernietiging van opgenomen gegevens

Gedurende de periode waarin je, als patiënt, onder de zorg van de behandelaar valt of na afloop van de behandeling, heb je het recht te verzoeken om de tot jou herleidbare gegevens te vernietigen. Hiervoor dien je een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de klachtenfunctionaris van Vitalys. Je kunt niet een derde machtigen om het dossier te laten vernietigen. Onder derde valt niet de vertegenwoordiger van de patiënt.

Vertegenwoordiging

In hoofdlijnen zijn twee criteria te onderscheiden op basis waarvan er sprake kan zijn van wettelijke vertegenwoordiging. Het eerste criterium is dat van de leeftijd van de patiënt. Het tweede criterium is de mate van wilsbekwaamheid van de patiënt. Met wilsbekwaamheid wordt bedoeld dat de patiënt in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

Bewaartermijn

Vitalys is onderdeel van Rijnstate. Binnen Rijnstate en Vitalys wordt gewerkt met één integraal patiëntendossier, waarin alle betrokken hulpverleners de gegevens over je behandeling registeren. Dit betekent dat de persoonsgegevens en medische gegevens die je aan Vitalys doorgeeft, opgenomen worden in het digitale patiëntregistratiesysteem van Rijnstate en daardoor geraadpleegd kunnen worden door diegenen die direct bij je behandeling betrokken zijn.

De opgeslagen persoonsgegevens mogen niet onbeperkt bewaard blijven. In eerste instantie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, maar ook vanwege het ruimtegebrek. In beginsel geldt zowel binnen Rijnstate als ook bij Vitalys een bewaartermijn van vijftien jaren voor poliklinische dossiers en twintig jaren voor klinische dossiers.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitgangspunt in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is dat de persoonsgegevens slechts toegankelijk zijn voor de behandelaar die ze heeft verzameld. Andere behandelaren hebben slechts toegang wanneer zij rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, zoals verpleegkundigen, paramedisch en administratief personeel, vervangende artsen en personeel werkzaam in laboratoria. Artsen binnen Vitalys en Rijnstate hebben binnen hun eigen locatie toegang tot alle geautomatiseerde gegevens van alle patiënten (bijvoorbeeld labuitslagen). Huisartsen in de regio kunnen van hun eigen patiënten via een beveiligde procedure de geautomatiseerd vastgelegde gegevens inzien. De huisarts wordt als verwijzer standaard op de hoogte gebracht van de behandeling in het ziekenhuis. Dit gebeurt op basis van veronderstelde toestemming van de patiënt en in het belang van de continuïteit en efficiëntie van de patiëntenzorg.

Klachten

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyregeling niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris

Privacycommissie Rijnstate

Rijnstate heeft een Privacycommissie. Deze commissie heeft een adviesfunctie aan de Raad van Bestuur, de medische staf en de medewerkers voor alle zaken die voortvloeien uit de toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de bepalingen over privacy in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Genoemde reglementen en commissies die voor Rijnstate van kracht zijn, zijn ook van kracht voor Vitalys.